CROSSMOBY: Seconda Tavola Rotonda con i portatori di interesse / Druga okrogla miza z deležniki

logo-crossmoby 2.jpg

logo-crossmoby 2.jpg

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

CROSSMOBY: Seconda Tavola Rotonda con i portatori di interesse.

Il giorno 25 ottobre 2021 si è tenuto in modalità virtuale l’incontro, organizzato da GECT Euregio Senza Confini, dal titolo “Verso il piano d'azione CROSSMOBY: condivisione di obiettivi e strategie attraverso le misure proposte”: secondo evento di una serie di tre tavole rotonde con i portatori di interesse del territorio di Programma.

I saluti istituzionali sono stati portati dal dott. Massimiliano Angelotti in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (partner capofila) e dalla direttrice del GECT Euregio Senza Confini dott.ssa Sandra Sodini, la quale ha sottolineato l’importanza, a livello strategico, di una cooperazione congiunta trilaterale estesa anche alla Carinzia per risolvere gli ostacoli transfrontalieri e andare verso una omogeneità dei servizi pubblici a livello transfrontaliero.

L’evento è stato un’occasione di consultazione e dialogo tra i portatori di interesse del territorio transfrontaliero, momento di condivisone di un approccio strategico inserito nel piano di azione. Durante la conferenza sono stati infatti presentati una serie di obiettivi, strategie ed azioni, sono state discusse misure utili a trasformare le strategie in azioni concrete per supportare lo sviluppo del territorio e sono state individuate, grazie al dialogo con i portatori di interesse presenti, alcune priorità.

Lo scopo del ciclo delle tavole rotonde in programma è quello di rafforzare il dialogo tra i portatori di interesse ottimizzando la piattaforma sviluppata grazie a CROSSMOBY e migliorando l'interoperabilità dei dati in area transfrontaliera. Attraverso la disponibilità delle informazioni raccolte a diverso livello di governance, infatti, la nuova piattaforma WEBGIS potrà essere lo strumento a supporto dei decisori politici per una migliore pianificazione del territorio potenziando la transfrontalierità dei servizi.

La prossima tavola rotonda con i portatori di interesse è prevista per febbraio 2022, in occasione di un evento di progetto la cui organizzazione è in capo a GECT Euregio Senza Confini.

***

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎

CROSSMOBY: Druga okrogla miza deležnikov

25. oktobra 2021 je potekalo virtualno srečanje, ki ga je pod naslovom »Proti akcijskemu načrtu CROSSMOBY: delitev ciljev in strategij s predlaganimi ukrepi« organiziralo EZTS Euregio Senza Confini: to je bila druga izmed treh okroglih miz deležnikov zadevnega programskega območja.

Uvodoma sta udeležence pozdravila predstavnik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine (glavnega partnerja) Massimiliano Angelotti in direktorica EZTS Euregio Senza Confini Sandra Sodini, ki je poudarila strateško pomen tristranskega skupnega sodelovanja, razširjenega tudi na Koroško, pri reševanju čezmejnih ovir in doseganju homogenosti javnih storitev na čezmejni ravni.

Dogodek je bil tudi priložnost za posvetovanje in dialog med deležniki čezmejnega območja ter za izmenjavo strateškega pristopa, na katerem temelji zadevni akcijski načrt. Na konferenci je bila poleg tega predstavljena vrsta ciljev, strategij in akcij, obravnavani so bili koristni ukrepi za preoblikovanje strategij v konkretna dejanja, ki bi podprla razvoj območja, preko dialoga navzočih deležnikov pa so bile opredeljene tudi določene prednostne naloge.

Cilj cikla teh okroglih miz, ki bodo izvedene v okviru programa, je krepitev dialoga med deležniki, optimizacija razvite platforme s pomočjo projekta CROSSMOBY ter izboljšanje interoperabilnosti podatkov na čezmejnem območju. Preko razpoložljivosti informacij, zbranih na različnih ravneh upravljanja, bo lahko nova platforma WEBGIS predstavljala orodje, ki bo v pomoč nosilcem političnih odločitev pri boljšem načrtovanju območja in krepitvi čezmejnosti storitev.

Naslednja okrogla miza deležnikov je predvidena za februar 2022, v sklopu dogodka, ki ga bo v okviru tega projekta organiziralo EZTS Euregio Senza Confini.